تاثیر بیماری کرونا در بورس ایران و جهان

آموزشگاه بورس تبریز

بیماری کرونا  چند هفته ای است که به عنوان میهمان ناخوانده  در کشورمان حضور دارد تاثیر این بیماری از جهت اقتصادی در کل جهان  مشخصا منفی ارزیابی میشود  ولی با اینحال برخی صنایع از جمله صنعت لوازم بهداشتی و پزشی  و مسائل مرتبط با آن  رونق  عجیبی پیدا کرده اند ما در این نوشته که […]